<kbd id='0e10d62917'></kbd><address id='0e10d62917'><style id='0e10d62917'></style></address><button id='0e10d62917'></button>

          P?esko?it na hlavní obsah
          P?esko?it hlavi?ku

          P?ijímací ?ízení otev?eno

          Vyberte si z nabídky na?ich studijních program?
          a p?ihlaste se do 31. b?ezna 2020 (1. kolo).

          Informa?ní den Fakulty strojní v ?umperku

          P?ij? se seznámit 22. 1. 2020 s mo?nostmi studia na deta?ovaném pracovi?ti Fakulty strojní v ?umperku.

          Dny otev?en?ch dve?í

          久久影院

          P?edná?ky, exkurze, prezentace fakulty a studijních program?. Ptejte se na v?e, co vás zajímá, v pátek i v sobotu  od 8:30 do 14:00.

          Pracovní p?íle?itosti

          Aktuální p?ehled pracovních míst pro absolventy, brigády a trainee programy.

          久久影院

          Inovace, které h?bou světem. Absolventi, kte?í si z nabídek práce mohou vybírat. Fakulta strojní dr?í krok s rychl?m tempem moderní doby a díky tomu je místem, kde vznikají jedine?ná technická ?e?ení a kde se mladí stroja?i vzdělávají v nej?ádaněj?ích oborech sou?asnosti. Mohou se také zapojit do projekt?, jako je konstrukce studentské formule nebo stavba autonomního robota RoverOva. Spolupráce s pr?myslem umo?ňuje p?enos inovací do praxe a student?m p?iná?í zku?enosti, které pak ocení nejen oni sami, ale také budoucí zaměstnavatelé. Podle nich jsou absolventi skvěle p?ipraveni do praxe, za co? Fakultě strojní nále?í st?íbro v anketě ?kola doporu?ená zaměstnavateli

          Formula Student

          Osm kateder Fakulty strojní V?B-TU Ostrava spojilo své síly a vyvíjí studentskou formuli typu SAE? s cílem porovnání schopností konstruk?ních vlastností jednotliv?ch prvk? formule na národní a mezinárodní univerzitní úrovni.

          RoverOva

          T?m doktorand? a student? z Katedry robotiky se ú?astní se sv?m robotem K3P4 mezinárodní soutě?e mobilních robot? European Rover Challenge.

          RoverOva

          T?m doktorand? a student? z Katedry robotiky se ú?astní se sv?m robotem K3P4 mezinárodní soutě?e mobilních robot? European Rover Challenge.